Čo je KIP ?

 


Čo je to Katatýmne imaginatívna psychoterapia ?
Co je KIP ?
Katatýmne imaginatívna psychoterapia (KIP) je hlbinne psychologicky fundovaný psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul H. Leuner. Táto metóda patrí k veľmi dobre  prepracovaným a účinným psychoterapeutickým metódam.

Vo svojom postupe využíva u  klienta/pacienta v relaxácii navodené imaginácie zodpovedajúce dennému snu. Terapeut ich objavenie sa podnecuje prostredníctvom zadania relatívne vágnych motívov (napr. motív potoka, domu...). Klient/pacient  popisuje všetko, čo sa pred jeho „vnútorným zrakom“ odohráva, zdeľuje emócie, ktoré u neho imaginácia vyvoláva, pričom ho terapeut sprevádza a prostredníctvom verbálnych intervencií rozvíjajúce sa imaginácie aj ovplyvňuje a štrukturuje. Dá sa povedať, že terapeut vedie s klientom/pacientom dialóg, prostredníctvom ktorého mu môže zdeliť svoje empatické pochopenie, povzbudiť ho k ďalšej explorácii, ale aj konfrontácii s konfliktným materiálom, kedy mu súčasne môže poskytnúť  podporu a oporu, viesť ho k novým spôsobom správania a a utvárania vzťahov. V imagináciách sa, podobne ako v nočných snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry a v neposlednom rade aj zdroje klienta/pacienta.. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú klienta/pacienta k ďalej vedúcim asociáciám a k vnútornej konfrontácii. Terapeut ich môže v kontexte pacientovej anamnézy a súčasnej situácie využiť diagnosticky aj terapeuticky. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.

Dôležitou indikáciou pre KIP sú krátke terapie s 15 – 20 sedeniami a krízové intervencie. KIP však umožňuje aj dlhotrvajúcu liečbu, ktorá vedie ku zmenám v štruktúre osobnosti. KIP je obzvlášť indikovaná pri liečbe psychosomatických pacientov, pretože v symbolizácii je možné uskutočniť dôležitý medzikrok medzi telesnými pocitmi a emóciami. KIP je vhodná aj pre pacientov s menej rozvinutou schopnosťou introspekcie a rovnako pre ľudí so silne intelektualizovanou obranou. KIP sa člení na základný, stredný a vyšší stupeň a vďaka svojej jasnej štruktúre je didakticky dobre prístupná.

Pod heslom „Vzdelávanie v KIP“ nájdete podrobnosti o vzdelávacom a výcvikovom programe, ako aj o podmienkach a možnostiach vzdelávania.