DARUJ 2 %

 


DARUJ 2 %

 

 

Postup pri poukazovaní 2% dane:

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda napr. psychológovia, psychiatri... v privátnej praxi, ktoré zaplatili daň z príjmov a podali daňové priznanie v lehote stanovenej zákonom, nájdu formulár pre zaslanie 2 % z dane ako súčasť daňového priznania. Môžu ho podať  súčasne s daňovým priznaním. Lehota podania: 31.3.

Právnické osoby (firmy) nájdu formulár pre zaslanie 2 % z dane ako súčasť daňového priznania. Môžu ho podať súčasne s daňovým priznaním.

Zamestnanci predkladajú "VYHLÁSENIE o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2%  zaplatenej dane" daňovému úradu ich zamestnávateľa.  Navyše predkladajú daňovému úradu súčasne s VYHLÁSENÍM i „POTVRDENIE od platiteľa dane/zamestnávateľa o tom, že daň bola zrazená".

Lehota na podanie VYHLÁSENIA  a POTVRDENIA je do 30.4. na

daňovom úrade podľa miesta bydliska.

 

Údaje potrebné pre vyplnenie formulára:

Slovenská spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava

Občianske združenie

IČO: 35 607 891

 

ÚČET:

Názov banky:

Prima Banka

Číslo účtu:

SK58 3100 0000 0040 0085 2308

SWIFT:

LUBASKBX

IČO:

35 607 891

DIČ:

20213 70802