HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


HISTÓRIA SSKIP

                                              

 

Založenie  SSKIP

Zmeny, ktoré  priniesla "sametová revolúcia" v r. 1989 boli dôležité aj pre rozvoj slobodného rozvíjania vzdelávaniapsychoterapii.

            Súvisí s nimi aj vznik prvej výcvikovej a vzdelávacej skupiny v KIP, ktorá začala na Slovensku pracovať v roku 1990 pod vedením PhDr. O.Skalkovej. V novembri 1990 prevzali jej vedenie Dr.phil. Inge Lang a prof. Otto Lang z Rakúskej spoločnosti pre KIP, ktorí ju viedli do roku 1996. V roku 1993 s odbornou podporou Inge a Otta Langovcov bola založená SSKIP, ktorá mala pôvodne sídlo v TrenčíneJej prvým predsedom sa stal MUDr. Jozef Hašto, ktorý bol neskôr (1995) menovaný aj prvým  slovenským výcvikovým lektorom (v rámci medzinárodnej spoločnosti  pre KIP lektori označovaní akodocenti“) pre KIP. V čase svojho založenia mala SSKIP 13 členov a dvoch čestných členov (Dr.phil. Inge Lang a prof. Otto Lang), z toho dvoch docentov: Inge Lang, Otto Lang. 

            V r. 1996 sa čiastočne zmenilo zloženie predsedníctva SSKIP, predsedkyňou sa stala Doc.PhDr.Eva Dorota Uhrová, PhD. Vzhľadom na rozširovanie aktivít SSKIP, prebiehajúcich predovšetkým v Bratislave sa do Bratislavy prenieslo aj sídlo spoločnosti.

            Popri Bratislave je ďalším miestom realizácie KIP seminárov Trenčín (zastrešené MUDr. Haštom, PhD.

            Od r. 1996 je SSKIP členom medzinárodnej spoločnosti pre KIP (IGKB) so sídlom v Göttingene.

 

 

Rozvoj SSKIP

Od r. 1993, po založení SSKIP, začali popri Langovcoch viesť  intenzívne semináre  aj ďalší docenti Nemeckej, ŠvajčiarskejRakúskej spoločnosti pre KIP.

            SSKIP od r. 1995 spolupracuje s Českou spoločnosťou pre KIP (ČSKIP) a po vzájomnom dohovore  dosiahla aktivita SSKIP vrchol v máji 1996, kedy zorganizovala  1. medzinárodný seminár pre KIP, ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach a ktorý sa stal základom pre vznik tradície centrálnych vzdelávacích seminárov, usporadúvaných  striedavo na Slovensku a v Čechách. SSKIP organizovala doteraz 9 medzinárodných seminárov. Štruktúra medzinárodných seminárov pre KIP obsahuje supervíziu, teóriu, intenzívne aj špeciálne semináre.

            na prvom  medzinárodnom seminári bola bohatá účasť - 132 účastníkov, z toho 70 v úvodných A-seminároch, čo zrkadlilo v tom čase sa rozvíjajúcu ponuku vzdelávania v psychoterapii na Slovensku. V súčasnosti sa počet účastníkov zvyšuje, vždy s miernou prevahou členov usporiadavajúcej spoločnosti , t.j. SSKIP, resp. ČSKIP.

             Zatiaľ čo po založení SSKIP viedli intenzívne semináre zahraniční docenti, postupne vedenie preberali docenti SSKIP. Zahraničných docentov pozývame predovšetkým  na vedenie špeciálnych seminárov, požiadavka po ktorých sa zo strany členov SSKIP, logicky, s pokračujúcim vzdelávaním zväčšuje.

             V rámci trendu integrácie v psychoterapii sa javia byť zaujímavé možnosti prepojenia metódy KIP s inými psychoterapeutickými metódami.   

            KIP, ako na Slovensku relatívne novú psychoterapeutickú metódu, považujeme za potrebné "uviesť  do života" aj  na odborných konferenciách a seminároch, ako aj publikovaním v odborných periodikách. V rámci Medzinárodnej česko - slovenskej psychoterapeutickej konferencie v Trenčianskych Tepliciach resp. v Luhačoviciach prezentujeme KIP formou prednášok (E.D.Uhrová, J.Hašto, I.Obuch), ako aj formou workshopov (E.D. Uhrová, I. Obuch).  Podobne aj na iných seminároch venovaných relaxačným metódam, využitiu imaginácií v psychoterapii. V odborných periodíkách bolo uverejnených niekoľko  štúdií venovaných KIP (E.D.Uhrová), resp. štúdie, v ktorých sa KIP spomína v širších súvislostiach (J. Hašto).  V r. 1998 sa SSKIP po prvýkrát prezentovala aj na Kongrese pre KIP v Thune (E.D.Uhrová), na seminári v Halle (J.Hašto), na kongrese v Göttingene, na opakovane na kongresoch v Goldeggu (E.D. Uhrová). 

V júni 2014 prebehol 13. Medzinárodný kongres pre KIP (123.6.-15.6.2014), ktorý sa usporadúva každé tri roky v inej krajine rozvíjajúcej metódu KIP.