HISTÓRIA
PREDSEDNÍCTVO
DOCENTI, SUPERVÍZORI, CVIČNÍ TERAPEUTI
STANOVY

 


STANOVY SSKIP

  SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNO-IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU (SSKIP)

STANOVY

 

 

§1 Názov a sídlo Spoločnosti

Spoločnosť má názov SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNO-IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU a sídli v Bratislave, Leškova 3/A, 811 04 Bratislava.

§2 Účel Spoločnosti

Cieľom, účelom Spoločnosti je:

a) podporovanie každého vedeckého úsilia o psychoterapiu,

b) zabezpečovanie spolupráce  najmä medzi slovenskými lekármi a psychológmi, liečebnými pedagógmi a absolventmi štúdia sociálna práca, ako aj tými pomáhajúcimi profesiami ktoré pracujú s psychoterapeutickými metódami, a predovšetkým s katatýmnym prežívaním obrazov,

c) vzdelávanie  odborníkov, ktorí spĺňajú kritéria pre  získanie oprávnenia poskytovať psychoterapiu  podľa aktuálnych, zákonom daných kritérií (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov a absolventov sociálnej práce, pomáhajúce profesie uznávané Inštitúciami EU v smere katatýmneho prežívania obrazov (t. j. katatýmno-imaginatívnej psychoterapie). Umožniť študentom týchto odborov zoznámiť sa s predmetnou psychoterapiou  v úvodných kurzoch,

d) podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti katatýmno-imaginatívnej psychoterapie.

§3 Prostriedky pre dosiahnutie vytýčených cieľov

Spoločnosť sa usiluje plniť tieto úlohy nasledovnými prostriedkami:

a) pomocou úzkeho kontaktu so zdravotníckymi zariadeniami a psychoterapeutickými pracoviskami, lekármi, psychológmi, liečebnými pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, absolventmi sociálnej práce a vedcami, ktorí sa zvlášť zaoberajú touto problematikou,

b) pomocou usporadúvania vedeckých seminárov, konferencií, prednášok, demonštrácií a diskusií domácich a zahraničných odborníkov o rôznych otázkach súvisiacich s týmto typom psychoterapie,

c) pomocou úzkej spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré majú podobné alebo rovnaké zameranie -  Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii - SIVP, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť- SPS, Slovenská komora psychológov Internationale Gesellschaft für Katathymes Bilderleben und Imaginative Verfahren in Psychotherapie und Psychologie - IGKB,

SSKIP je aktívnym členom vyššie uvedených spoločností

d) prostredníctvom kontaktu so zdravotnou poisťovňou/poisťovňami (atď.), ministerstvami SR, ktoré majú vzťah k vykonávaniu psychoterapeutickej činnosti.

e) prostredníctvom úzkej spolupráce so zahraničnými vedeckými združeniami vedeckého zamerania,

f) pomocou zverejňovania vedeckých správ a prác, týkajúcich sa hore zmienenej špecializácie,

g) pomocou podpory vedeckej práce v tejto oblasti,

h) pomocou  obstarávania prístrojov a prostriedkov, ktoré s tým súvisia, zabezpečovaním prenájmu sál na odborné podujatia, lektorov a podobne.

§4 Zásady hospodárenia

Finančné prostriedky, potrebné ku plneniu úloh Spoločnosti, sa získavajú členskými príspevkami od riadnych členov Spoločnosti, prijímaním darov, registračnými a účastníckymi poplatkami pri akciách, subvenciami.

§5 Členovia Spoločnosti

Existujú rôzne kategórie členstva:

a) riadny člen

b) mimoriadny člen,

c) korešpondujúci člen,

d) čestný člen,

e) člen Čestného predsedníctva,

a) O prijatie za riadneho člena sa môžu písomne uchádzať vysokoškolsky vzdelaní lekári a psychológovia, liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia a absolventi sociálnej práce, po zložení kandidátskeho pohovoru pred aspoň dvomi Terapeutmi pre KIP metódu, ktorí sú zároveň výcvikovými psychoterapeutmi pre KIP a zaplatení členského poplatku

b) O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu písomne uchádzať študenti medicíny, psychológie (hlavný odbor), liečebnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Toto mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o ukončení štúdia mení na riadne členstvo po zložení kandidátskeho pohovoru a uhradení členského poplatku, pokiaľ zo strany člena nie je požadované ukončenie. O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu písomne uchádzať študenti medicíny, psychológie (hlavný odbor). Toto mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o ukončení štúdia automaticky mení na riadne členstvo, pokiaľ zo strany člena nie je požadované ukončenie. O prijatí uchádzačov rozhoduje Predsedníctvo väčšinou hlasov. Uchádzanie sa o prijatie sa môže odmietnuť bez udania dôvodov. Za mimoriadnych členov môžu byť Predsedníctvom prijaté osoby, ktoré podporujú záujmy a činnosť Spoločnosti.

c) Za korešpondujúcich členov môžu byť na návrh člena Predsedníctva prijaté Predsedníctvom osoby, ktoré majú v oblasti psychoterapie zvláštne zásluhy.

d) Za čestných členov môžu byť na návrh Predsedníctva prijaté osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o psychoterapiu. Plenárna schôdza členov Spoločnosti rozhoduje o priznaní čestného členstva jednoduchou väčšinou.

e) Členovia Čestného predsedníctva môžu byť menovaní na návrh predsedu alebo člena Predsedníctva,  ako osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o psychoterapiu alebo majú mimoriadne zásluhy o psychoterapiu alebo o Spoločnosť. Čestné predsedníctvo ako také má len reprezentatívne a poradenské úlohy.

Všetci členovia majú právo zúčastňovať sa na podujatiach Spoločnosti, dávať Spoločnosti návrhy, o ktorých podľa predmetu rozhoduje predseda, Predsedníctvo alebo plenárna schôdza. Riadni členovia a čestní členovia majú riadne volebné právo a sú voliteľní do Predsedníctva Spoločnosti ako aj do Revíznej komisie. Riadni členovia platia ročný členský poplatok, a pokiaľ je im to možné,  zasadzujú sa o záležitosti Spoločnosti (Čestní členovia a členovia Čestného predsedníctva majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Predsedníctva v poradenskej funkcii bez hlasu.

§6 Ukončenie členstva

a) Každý člen môže kedykoľvek oznámiť svoje vystúpenie zo Spoločnosti a v takomto prípade je povinný zaplatiť členský príspevok za prebiehajúci kalendárny rok.

b) Členovia, ktorí dva kalendárne roky za sebou neuhradia členský príspevok, budú Predsedníctvom vyškrtnutí zo zoznamu členov.

c) Člen Spoločnosti, ktorý sa hrubo previní voči cieľom Spoločnosti alebo poškodí jej vážnosť, môže byť Predsedníctvom  vylúčený zo Spoločnosti. Proti tomuto vylúčeniu sa môže člen Spoločnosti odvolať na plenárnej schôdzi, ktorá rozhoduje jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.

§7 Orgány Spoločnosti

Orgány Spoločnosti sú:

1.) Plenárna schôdza členov ( v texte ďalej  plenárna schôdza, plénum, )

2.) Predsedníctvo,

3.) Čestné predsedníctvo,

4.) Revízna komisia,

 

§8 Plenárna schôdza

Plenárna schôdza  pozostáva z riadnych členov a čestných členov Spoločnosti.

Zvoláva sa:

a/ ako každoročná schôdza členov,

b/ ako mimoriadna schôdza.

Plenárnu schôdzu členov zvoláva 1x v každom kalendárnom roku predseda alebo jeho zástupcovia po dohode s Predsedníctvom. Mimoriadne plenárne schôdze zvoláva predseda alebo jeho zástupca  v 3 - mesačnom predstihu, keď to požaduje minimálne 1/2 členov Predsedníctva alebo minimálne 1/3 riadnych členov.

Úlohy plenárnej  schôdze členov:

a/ Predsedníctvo predkladá výročnú správu.

b/ Prijíma správy o hospodárení za uplynulý rok a schválenie finančného príspevku Predsedníctvu – predkladá Predsedníctvo prostredníctvom pokladníka a kontroluje Revízna komisia.

c/ V 4-ročných intervaloch volí členov Predsedníctva a Revíznej komisie.

d/ Stanovuje výšku ročného členského poplatku.

e/ Menuje čestných členov a členov čestného predsedníctva.

f/ Diskusia a rozhodnutie o predkladaných návrhoch.

g/ Rozhodnutia pri odvolaní sa člena proti vylúčeniu zo Spoločnosti alebo proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie.

h/ Rozhodnutia o zmene Stanov, ku ktorým je potrebná 2/3 väčšina členov prítomných na plenárnej schôdzi, rozhodnutia o dobrovoľnom zrušení Spoločnosti.

i) Plenárne schôdze  Spoločnosti sa obvykle konajú v sídle Spoločnosti. Ak je plenárna schôdza spojená s odborným programom Spoločnosti, tak môže byť i v mieste konania konferencie, seminára, atď. Pozvánky na plenárnu schôdzu musia byť odoslané najmenej 3 týždne pred konaním všetkým riadnym členom a čestným členom, s uvedením programu. Program rokovania určuje Predsedníctvo a vždy má obsahovať aj bod „Rôzne“. Požiadavky o zaradenie do programu musia byť podávané pokiaľ možno písomne, pokiaľ tieto požiadavky, návrhy sú doručené aspoň 4 týždne pred plenárnou schôdzou, sú uvedené ako bod programu ku diskusii a rozhodnutiu. Pri neskôr predložených návrhoch, ku ktorým patria aj návrhy v rámci „Rôzneho“, rozhoduje plenárna schôdza, či sa iba vezmú na vedomie alebo či sa budú prejednávať. Predsedníctvo pri plenárnej schôdzi vedie 1. predseda, pri jeho neprítomnosti 2. predseda. Ak sú obaja neprítomní, predsedá člen Predsedníctva, ktorý je vekovo najstarší.

k) Plenárna schôdza je po zvolaní správnym postupom schopná uznášania pri akomkoľvek počte členov. Rozhodnutia sú prijímané na základe jednoduchej väčšiny odovzdaných hlasov, pokiaľ  sa v jednotlivých § výslovne neuvádza niečo iné. Hlasovania pri plenárnej schôdzi sa vykonávajú pomocou zodvihnutia ruky, pričom je vždy treba výslovne zisťovať i počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania. Voľby Predsedníctva, predsedu, Revíznej komisie prebiehajú formou tajného hlasovania. Pri rozhodovaní o rozpustení Spoločnosti, o pribratí do Čestného členstva a o odvolaní sa člena proti rozhodnutiu Predsedníctva sú povinní hlasovať všetci prítomní členovia. Zdržanie sa hlasovania v týchto prípadoch nie je prípustné. Pri prejednávaní odvolania sa proti vylúčeniu zo Spoločnosti sa hlasuje tajne. O každej plenárnej schôdzi a jeho rozhodnutiach vedie tajomník protokol, ktorý podpisuje predseda a tajomník. Protokol musí byť aspoň natoľko podrobný, aby bolo možné preskúmanie platnosti rozhodnutí s ohľadom na Stanovy.

 

§9 Predsedníctvo

a)Predsedníctvo je správnym a exekutívnym orgánom spoločnosti a vykonáva náležitosti Spoločnosti v zmysle cieľov Spoločnosti a rozhodnutia plenárnych schôdzí.

b) Predsedníctvo sa skladá z: 1. predsedu, 2. predsedu, tajomníka, pokladníka a  ďalších členov so zvláštnymi úlohami - max 7 ľudí. Funkciu referenta pre vzdelávanie možno kumulovať s funkciou 2. predsedu alebo tajomníka.

c) Členovia Predsedníctva sa volia jednoduchou väčšinou hlasov na  plenárnych schôdzach na dobu 4 rokov. Do Predsedníctva sú voliteľní len riadni členovia, ktorí sú v Spoločnosti najmenej 3 roky a ktorí sú z okruhu výcvikových terapeutov alebo boli jednomyseľne navrhnutí Predsedníctvom. Opätovné voľby všetkých členov Predsedníctva sú prípustné. Ak je určité miesto v Predsedníctve v priebehu volebnej periódy voľné, tak sa Predsedníctvo môže doplniť na pevný počet svojich členov kooptovaním. Funkčné obdobie kooptovaného člena končí najbližšou plenárnou schôdzou, pri ktorej sa voľné miesto opäť obsadí vo voľbách.

d) Zasadania Predsedníctva sú zvolávané 1. predsedom alebo pri jeho indispozícii 2. predsedom. Členovia Predsedníctva sú o termíne a mieste zasadanie Predsedníctva vyrozumení písomne alebo telefonicky najmenej 2 týždne pred zasadaním, pričom sú informovaní aj o pláne rokovania. Každý člen Predsedníctva je oprávnený písomne delegovať svoj hlas prostredníctvom iného člena účastného na zasadaní, pokiaľ sa sám nemôže zúčastniť. Predsedníctvo je schopné uznášania, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Ak Predsedníctvo nie je uznášania schopné, tak sa o štvrťhodinu neskôr koná zasadanie Predsedníctva s rovnakým programom, ktoré je už bez ohľadu na počet prítomných členov Predsedníctva schopné uznášania. Pri zasadnutiach Predsedníctva predsedá 1. predseda Spoločnosti, pri jeho neprítomnosti alebo z jeho poverenia 2. predseda, pri neprítomnosti 1. a 2. predsedu vekovo najstarší člen Predsedníctva. Rozhodnutia, pokiaľ to v Stanovách nie je uvedené inak, sa vykonávajú na základe jednoduchej väčšiny odovzdaných hlasov. Pri nerozhodnom výsledku rozhoduje hlas predsedu, prípadne predsedajúceho. Predsedníctvo je povinné utvárať celkový vedecký program Spoločnosti. Je oprávnené zverovať jednotlivým alebo viacerým členom predsedníctva samostatné organizačné úlohy. O každom rokovaní Predsedníctva a o prijatých rozhodnutiach vedie tajomník primeraný protokol, ktorý podpisuje predseda a tajomník. Protokoly o rokovaní Predsedníctva sa čítajú na najbližšom rokovaní Predsedníctva a zaznamenávajú sa prípadné námietky, zapisujú sa do protokolu, pokiaľ o tom rozhodne jednoduchá väčšina členov Predsedníctva.

§10 Úlohy členov predsedníctva

a) 1.predseda a v jeho zastúpení 2. predseda zastupujú Spoločnosť navonok, sú Predsedníctvu zodpovední za vykonávanie uznesení pléna.

b) 1. predseda zvoláva plenárne schôdze a zasadania Predsedníctva a predsedá im. Jeho zastupovanie je určené predchádzajúcimi §.

c) Oficiálny písomný kontakt Spoločnosti s úradmi podpisujú 2 členovia Predsedníctva

 Tajomník vedie zápisnice o plenárnych schôdzach a o zasadaniach Predsedníctva a zhotovuje ich spoločne s 1. predsedom alebo so zastupujúcim 2. predsedom.

e) Pokladníkovi prináleží zaobchádzanie s financiami Spoločnosti podľa uznesení plenárnej schôdze a Predsedníctva, ako i podávanie správy o hospodárení pre plenárne schôdze

 

§11 Revízna komisia

Plenárna schôdza vždy na 4 roky volí z radov riadnych členov 2 členov Revíznej komisie. Opätovná voľba revíznej komisie je prípustná. Úlohou Revíznej komisie je kontrolovať koncom každého hospodárskeho roku Spoločnosti hospodárenie a vystavovať správu o hospodárení pre plenárnu schôdzu. Výsledok kontroly je treba zaznamenať v dokumentácii Spoločnosti a podpisujú ho obaja revízori.

§12 Regionálni zástupcovia

Ku rozšírenému Predsedníctvu SSKIP patria regionálni zástupcovia autorizovaní Predsedníctvom. Ich počet a pôsobnosť určuje Predsedníctvo a môže sa meniť podľa potreby, regionálny zástupcovia sú menovaní z okruhu výcvikových terapeutov a sú vo svojej pôsobnosti zodpovední za vedecký postup a primerané používanie katatýmno -  imaginatívnej psychoterapie

§13 Spory v rámci Spoločnosti

a) Spory v rámci Spoločnosti sa riešia Rozhodcovskou komisiou, do ktorej každá zo sporiacich sa skupín deleguje 2 riadnych členov Spoločnosti. Títo členovia Rozhodcovskej komisie volia ďalšieho riadneho člena Spoločnosti ako predsedajúceho. Ak sa pri voľbe predsedajúceho nedá dosiahnuť majorita, predsedá Rozhodcovskej komisii 1. predseda alebo v zastúpení 2. predseda.

b) Ak je spor zameraný proti jednému alebo obom predsedom Spoločnosti, potom v prípade, že sa nedosiahla väčšina pri voľbe predsedajúceho Rozhodcovskej komisii, predsedanie preberá vekovo najstarší člen Predsedníctva (s výnimkou oboch predsedov Spoločnosti). Na jednaní Rozhodcovskej komisie musia byť prítomní všetci členovia Komisie. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. Proti Rozhodnutiu rozhodcovskej komisie je možné sa odvolať na plenárnej schôdzi, ktoré potom rozhoduje jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.

§14 Zrušenie Spoločnosti

a) O dobrovoľnom zrušení Spoločnosti môže rozhodnúť na podnet Predsedníctva alebo aspoň 1/3 riadnych členov len plenárna schôdza riadnych členov 2/3 väčšinou hlasov, zvolaná za týmto špeciálnym účelom.

b) Majetok Spoločnosti sa pri jej zrušení venuje na verejnoprospešný účel, ktorý musí súvisieť s oblasťou psychoterapie, a ktorý ako taký uznáva Pokladník a Predsedníctvo. Presne vymedzené rozhodnutie o prevedení majetku po zrušení vykoná posledná plenárna schôdza , pričom o návrhu riešenia predloženého Predsedníctvom rozhoduje jednoduchá väčšina pléna.