ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH.

 

Nadstavbové vzdelávanie v KIP u detí a mladistvých - ročné

Semináre sú určené kolegom a kolegyniam pracujúcimi s deťmi a mládežou, majú kolokviálnou prácou ukončený základný výcvik v KIP alebo sú dlhodobo v KIP vzdelávaní.

Semináre budú organizované v štyroch víkendových blokoch po 16 hodinách. Po ukončení účastník dostane Certifikát o jeho absolvovaní od SSKIP.

Prvé dva bloky budú venované vývinovým úlohám detstva  a špecifikám  KIP u detí .

Druhé dva bloky  vývinovým úlohám mladistvých a špecifikám v KIP

Vývinové úlohy, ktoré sú kladené na dieťa sa týkajú napr. vytvárania väzby a tým aj pradôvery, získania autonómie, schopnosti odpútania sa od matky, schopnosť spolupráce s druhými, mentalizácie. Na základe toho vznikajú základné konflikty vo vzťahovej oblasti:( dôvera vs. nedôvera, bezpečie vs. strach zo straty,) konflikty závislosti a autonómie ( autonómia, vzdor, omnipotencia vs. hanba, pochybnosť a bezmocnosť), konflikty medzi iniciatívou, aktivitou a namyslenosťou vs. vyhýbaniu sa, inhibíciou., narcistické konflikty ( výkon, úspech, potvrdenie vs. zlyhanie, hanba a pocit menejcennosti).

K základným vývinovým úlohám u mladistvých  patrí napr. odpútanie sa od vzťahovej osoby, rozšírenie okruhu vzťahov, vzťah k vlastnému telu a telesnosti pod vplyvom hormonálnych zmien, objavenie sexuality a kontrola pudov, regulácia afektov, zvládnutie požiadaviek na výkon, vývin autonómie, nájdenie vlastnej identity, narcistická stabilizácia, hľadanie partnera, výber profesie. Z toho vyvstávajú konflikty v oblasti väzieb, závislosti a autonómie, konflikty v oblasti motivácie a rolí ako aj kríza identity.

Cieľom seminára je získať emocionálny kontakt k vlastnému detstvu a prehĺbiť empatiu k detskému pacientovi. Precvičiť a prehĺbiť veku primeraného, na zdroje orientovaného sprevádzania pomocou KB. Spoznať vhodné motívy pre jednotlivé vývinové štádia a konflikty. Osvojiť si základný postoj v sprevádzaní imagináciami detí. Pozrieť sa na špecifiká imaginácií u detí a zoznámiť sa s tým súvisiacimi adekvátnymi intervenciami.

Mladiství sú v psychoterapeutickej praxi problematickou klientelou. Len polovica pacientov po prvom kontakte zostáva v psychoterapii. V tomto nadstavbovom seminári sa budeme venovať konceptu adolescencie z psychoanalytického a vývinového pohľadu a poukážeme na možnosti ako k nim čo najlepšie pristupovať. Predstavíme špecifické techniky pre psychoterapeutickú prácu s mladistvými a preberieme zvláštnosti a ťažkosti v práci s rodinami mladistvých.

Termíny:

1.blok Vývinové úlohy detstva a KIP - teória

               vedie: PhDr.Bátovská

               termín: 28.-29.5.2022 ( 9 - 17 hod)

2. blok Špecifiká priebehu terapie u detí a KB - zážitková časť

               vedie: PhDr.Bátovská

               termín: 24.-25.9.2022

spoluvedenie: Mgr.E.Medzihradská a Mgr.Zuzana Palenčárová

3. blok Vývinové úlohy v období adolescencie a KIP - teória

               vedie: Dr.med. Renate Sannwald

termín:  3.-4.12.2022

4. blok  Špecifiká priebehu terapie u mladistvých a KB

               vedie: Dr.med. Renate Sannwald

               termín: rok 2023 - dátum spresníme

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť u PhDr.Lygii Bátovskej:  lygia.batovska@gmail.com do 1. apríla 2022

Maximálny počet účastníkov: 15

Cena jedného bloku 150.-€

Prihlásení dostanú ďalšie informácie o priebehu vzdelávacích blokov.