ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V SYMBOLTERAPII
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V TERAPII TRAUMY METÓDOU KIP
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


TEORETICKÉ VZDELÁVANIE V KIP

 

Náplň teoretického vzdelávania - 100 hod.

 

KIP je koncipovaná ako hlbinne psychologická terapia, čo znamená, že teoretické vzdelávanie je vytvorené vo vzťahu k základným konceptom hlbinnej psychológie a k špecifikám práce v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Pri jednotlivých témach budú využívané príklady z KIP terapií ako ilustrácia daného problému, či fenoménu.

Teória je rozdelená do piatich víkendov, vždy po 20 hodín, v časovom usporiadaní piatok 15.00 až nedeľa 12.00.

 

Prvý víkend (20 hodín). Hašto, Bátovská, Medzihradská

Repetitórium základného konceptu KIP: (4 hod) Bátovská

Imaginácia ako nosný prvok KIP

Symbol - jeho chápanie v hlbinnej psychoterapii, práca so symbolom v KIP

Terapeutické sprevádzanie v imaginácii (motívy a ich zadanie, techniky  intervenovania…)

Účinné faktory v KIP

Špecifiká  KIP u detí a mladistvých (4 hod) Bátovská, Medzihradská

Setting, zadanie imaginácie, intervencie, spracúvanie imaginatívnej fázy… ilustrácia cez príklady

Vývin a KIP (12 hod.) Hašto

Hlbinne psychologický model štruktúry osobnosti, odzrkadlenie v KIP (všeobecne + príklady z terapie)          

Psychodynamika vývinových konfliktov (+ príklady z terapií) - konflikt s blízkosťou, základný depresívny konflikt a jeho spracúvanie, základný konflikt s autonómiou, základný konflikt s identitou.

  

Druhý víkend (20 hodín)  Hašto, Bátovská, Uhnák, Ševčíková

Hlbinná psychoterapia ako rámec pre KIP: (5 hod) Hašto

Vymedzenie, vzťah k psychoanalýze, súčasné koncepty hlbinnej psychoterapie a ich vzťah ku KIP. Integratívny potenciál hlbinnej psychoterapie, špeciálne KIP.

Iniciálna diagnostika: (5 hod) Uhnák

Formy diagnostických prístupov (biografická anamnéza, prvé interview, štrukturálne interview, OPD). Precizovanie diagnostiky v priebehu terapie.

Kontrakt a začiatok terapie, terapeutické ciele a fokus, setting

Zvláštne situácie v terapii - naliehavé termíny, zmeny termínov, darčeky…  

Terapeutický vzťah v KIP: (4 hod) Bátovská

Subjektová a objektová úroveň, holding, containing, práca s konforntáciou

KIP terapia ako proces: (4 hod) Uhnák, Ševčíková

Predrozhovor - imaginácia – porozhovor

Obrázok a protokol

Práca s obrázkom, rozhovorová fáza terapie

Skupinové KIP - základná informácia.

Supervízia: (2 hod) Uhnák

Jej vplyv na priebeh terapie

 

Tretí víkend (20 hodín) Bátovská, Jánošková

Obrana, odpor, interpretácia

Obrany ako nevedomý ochranný systém, identifikovanie obrán v imaginácii, kedy analyzovať obranu.

Odpor, súvis s obrannými mechanizmami, druhy odporu, práca s odporom

Klarifikácia - konforntácia - interpretácia. Spôsob interpretovana, načasovanie interpretovania, prozodické aspekty interpretácie. Význam interpretácií

Prenos a protiprenos

Manifestácia prenosu s dôrazom na jeho prejavenie sa v imaginácii. Terapeutický postoj voči prenosovým fenoménom, práca s prenosom.

Koncept protiprenosu, analýza protiprenosu, komplementárna a konkordantná identifikácia v protiprenose.

Prepracúvanie v KIP

Opakovaná práca na obranách, odpore, interpretáciách. 

 

Štvrtý víkend (20 hodín) Jánošková

Možnosti KIP pri budovaní Ego-funkcií

Pacient s deficitnými Ego-funkciami, stabilizujúce intervencie, posilňovanie schopnosti konať a rozhodovať sa.

Techniky, ktoré pomáhajú budovať štruktúru. Zlepšovanie tolerancie afektov a kontroly impulzov. Testovanie reality, schopnosť introspekcie a anticipácie.

Zvláštne typy pacientov

bezmocne závislý pacient

vyčítavo agresívny pacient

znehodnocujúci a idealizujúci pacient

popierajúci a projikujúci pacient

 

Piaty víkend (20 hodín) Hašto, Kaščáková, Vojtová

Špecifické prístupy v KIP podľa porúch (10 hod) Hašto

Depresívni a suicidálni pacienti

Pacienti s úzkostnými ochoreniami vrátane paniky

Borderline pacienti

Možnosti práce so schizofrénnymi poruchami s KIP

Psychosomatika a možnosti KIP (6 hod) Kaščáková

Pacienti so somatoformnými poruchami

Pacienti s psychosomatickými ochoreniami

Pacienti so somatickými ochoreniami

Obete psychotráum (4 hod) Vojtová

  

 

Odporúčaná literatúra:

(Tituly, pri ktorých nie je uvedené vydavateľstvo vyšli vo Vydavateľstve F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín)

 

Argelander, H.: Prvé interview v psychoterapii.

Beck, D.: Krátkodobá psychoterapia

Blaser, A., et al. : Na problém orientovaná psychoterapia. Koncept integrovanej    krátkodobej psychoterapie.

Bleuler, E. a M. :Učebnica psychiatrie.

Bohus, M.: Borderline porucha osobnosti. Pokroky psychoterapie.

Busch, F. N., M. Rudden, T.Shapiro: Psychodynamická terapia depresie

Clarkin, J.F., Fonagy, P., Gabbard, G.O.: Psychodynamische Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen. Schattauer, Stuttgart: 2013

hrssen, A.: Dynamická psychoterapia.

Dührssen, A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu.

Ehrenberg, D. Bregman: Na hraně intimity. Práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi. Portál, Praha: 2014

Ermann, M.: Psychotherapeutische und psychosomatische Medizin. Kohlhammer, Stuttgart: 1999

Fonagy, P., Target, M.: Psychoanalytické teorie. Portál. Praha: 2005

Gabbard, G.O.: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia

Grawe, K.: Neuropsychoterapie. Portál.Praha: 2007

Greenson, R.R.,: Technik und Praxis der Psychoanalyse. Klett-Cotta. Stuttgart: 2007 (preklad originálu“ The Technique and Practice of Psychoanalysis. Volume I.)

Hašto, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti.

Horn, G., Sannwald, R., Wienand, F.: Katathym imeginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München: 2006

Horowitz, M.J.: Liečba syndrómov podmienených stresom

Kaščáková, N.: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno biologického aspektu.

Kind, H.: Psychiatrické vyšetrenie

Kruse, W.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax.

Lazaru,s A.A., C.N. Lazarus, A. Fay: Neverte tomu! Štyridsať toxických myšlienok,

ktoré Vás privádzajú do šialenstva

Leuner, H.: Katatymně imaginativní psychoterapie. Portál, Praha: 2007

Levenson H., S. F. Butler, T.A. Powers, B.D. Beitman: Krátka dynamická a interpersonálna terapia.

Mentzos, S.: Psychodynamické modely v psychiatrii.

Milrod, B., F.Busch, A. Cooper, T. Shapiro: Psychodynamická psychoterapia panickej poruchy. Manuál.

Novalis, P. N., S. J. Rojcewicz, R. Peele: Klinická príručka podpornej psychoterapie.

Riba, M.B., Balon, R.: Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie.

Robinson, D. J.: Poruchy osobnosti - podľa DSM – IV – vysvetlené

Rudolf, G.: Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik. Ein einführendes

Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage, 4. Aufl, Thieme, Stuttgart: 2000.

Pracovní skupina OPD (Eds.): Operacionalizovaná psychodynamická psychodiagnostika OPD-2. Hogrefe Testcentrum, Praha: 2013

Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I - III v jednom zväzku.

Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu

a psychoterapiu.Diel IV. Polarita duše a jej integrácia podľa C.G.Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii.

Schlegel, L.: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie.

Schwartz, B., Flowers, J. V.: Ako zlyháva terapeut. 50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov.

Steiner, B., Krippner, K.: Psychotraumatherapie. Schattauer, Stuttgart: 2006

Trenckmann, U., Bandelow, B.: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov,  príbuzných, priateľov.

Tress,W., Krusse, J., Ott,J.: Základní psychosomatická péče. Portál, Praha: 2013

Uhrová, D.E.:  Imaginácia ako zrkadlo. Využitie imaginácie vpsychoterapii. Psychoprof. Nové Zámky: 2005

Ullmann, H., Wilke E., Hg.: Handbuch Katathym imeginative Psychotherapie. Huber, Bern: 2012

Wetzig-Würth, H., Müller, P.: Psychoterapeutický rozhovor. Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi.

Winston, A., R.N.Rosenthal, Pinsker, H.: Úvod do podpornej psychoterapie

ller, W., Kruse, J.: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden, Schattauer, Stuttgart, 2005

 

Pri knihách, kde nie je uvedený vydavateľ, ide o Vydavateľstvo-F

Odporúčame stránku www.vydavatelstvo-f.sk , kde sa dá nájsť viacero užitočných textov.