ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA
PODMIENKY VZDELÁVANIA
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE
OZNAMY
ARCHÍV SEMINÁROV
KNIŽNICA
NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE V KIP U DETÍ A MLADISTVÝCH
PODMIENKY MENOVANIA CVIČNÝCH TERAPEUTOV, DOCENTOV A SUPERVÍZOROV PRE KIP

 


Štruktúra vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

Vzdelávanie v katatýmne imaginatívnej psychoterapii je štruktúrované tak, aby jeho absolvent vedel na základe rozpoznania psychickej poruchy resp. problematiky pacienta  indikovať adekvátne kroky KIP terapie, ktoré súčasne majú svoje zakotvenie v teoretickom hlbinne psychologickom základe.

S metódou sa môže uchádzač o vzdelávanie zoznámiť na Úvodnom seminári (20 hod, neráta sa do celkového vzdelávania v KIP), zvyčajne je táto možnosť na pravidelnom medzinárodnom seminári (koná sa ročne striedavo v SR a ČR).

Podmienky a proces zaradenia do vzdelávania v KIP

Uchádzač absolvuje prijímací pohovor do výcviku v KIP, ktorého obsahom je kolegiálny rozhovor s minimálne dvomi docentmi pre KIP o jeho profesionálnych ambíciách a osobnostnej kompatibilite s metódou KIP.

Po jeho úspešnom absolvovaní sa uchádzač prihlási do systému vzdelávania v Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) a je oficiálne zaradený do výcviku v KIP podľa pokynom SIVP, ktoré sú na stránke  www.psychoterapeuti.org

Podmienky pokračovania vo výcviku

Po splnení podmienok je uchádzač na vzdelávanie v KIP povinný sa v jednotlivých moduloch zúčastňovať  predpísaného vzdelávania a neustále preukazovať psychoterapeutické vedomosti , schopnosť sebareflexie a psychoterapeutické zručnosti primerané požiadavkám vzdelávacieho procesu, v ktorom sa nachádza. Účastníci v  kandidátskom pohovore najneskôr po absolvovaní B2b časti majú možnosť pred ďalšími docentmi svoje nadobudnuté schopnosti a zručnosti prezentovať. Tieto aj priebežne monitoruje výcvikový docent, ktorý v prípade, že zistí ešte pred kandidátskym pohovorom, že študent nie je vybavený dostatočnými zručnosťami, vedomosťami a sebareflexiou, prednesie to na zvolanom docentskom stretnutí a frekventant bude musieť na kandidátskom pohovore s dvoma docentmi obhájiť svoje zručnosti, vedomosti a schopnosť sebareflexie.

Ak obaja docenti dospejú k záveru, že kandidát niektorú z podmienok nespĺňa, bude tento vylúčený z ďalšieho vzdelávania o čom bude SSKIP písomne informovať SIVP. V prípade, že dôjde k obdobnému zistenie po kandidátskom pohovore v ďalšom procese vzdelávania, bude postup obdobný, ako je popísané vyššie.

Kandidátsky pohovor stojí 40 €, platí sa pred jeho absolvovaním prevodom na účet SSKIP.

Podmienky ukončenia výcviku

Tí, ktorí pracujú v rezorte zdravotníctva, t.j. sú zdravotníckymi pracovníkmi a spĺňajú požiadavky na CPČ psychoterapia podľa NV č. 296/2010 v znení neskorších predpisov, sa môžu stať držiteľmi certifikátu s možnosťou požiadať  o zápis do Zoznamu psychoterapeutov, ak sú členmi SPS.  Ostatné povolania, ktoré sú uvedené v stanovách Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti /ďalej SPS/ ako ďalší členovia,  môžu sa stať po absolvovaní psychoterapeutického vzdelávania totožného obsahu a rozsahu držiteľmi Potvrdenia o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelania a tiež môžu za rovnakých podmienok požiadať o zápis do  Zoznamu psychoterapeutov. 

 Metodológia a zážitok na sebe:

 A seminár:  

20 hod.

B1, B1a, B2, B2b seminár:  

80 hod.

C1, C1a, C2, C2b, C3, C3c

120 hod.

Povinné špeciálne semináre:                                   

B3: KIP u detí a mladistvých

20 hod.

S1: KIP u psychosomatických pacientov

20 hod.

S2:  KIP v skupine  

20 hod.

Štyri ľubovolne voliteľné špeciálne semináre

80 hod.

CELKOVO

360 hod.

 

Teoretické vzdelávanie: 150 hod  - z toho zabezpečuje 50 hod Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, SSKIP zabezpečuje 100 hod.

Supervízia: 200 hod, 10 krát aktívna účasť (predloženie vlastného prípadu), povinnosť  predložiť minimálne 5 prípadov. V rámci supervíznych hodín je potrebné jeden dlhodobý prípad supervidovať najmenej 6x.

Individuálna sebaskúsenostná terapia: 150 hod (zabezpečí si účastník vzdelávania sám  na základe odporúčania SSKIP)

Prax na akreditovanom psychiatrickom pracovisku (psychoterapeutická prax): 200 hod (zabezpečuje Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

Praktická psychoterapeutická práca: 600 hod

Spolu: 1 660 hod.

Z toho zabezpečuje SSKIP : 660 hod.

Ukončenie vzdelávania: kolokvium a skúška z teórie. Výcvik je potrebné ukončiť približne do šiestich (najneskôr však do ôsmych) rokov od zaradenia do vzdelávania. O predĺženie z dôvodu MD alebo zdravotného dôvodu žiada účastník SIVP, kópiu posiala výboru SSKIP.

 

Otázky ku skúške – KIP:

·       KIP ako hlbinne psychologická metóda – charakteristiky

·       Prenos a protiprenos v KIP

·       Odpor, jeho prejavy a práca s ním v KIP

·       Imaginácia - denný sen - nočný sen

·       Imaginácia v KIP

·       Účinné faktory v KIP

·       Primárny a sekundárny proces – vymedzenie jeho vzťahu ku KIP

·       Špecifiká komunikácie v KIP

·       Spôsoby a špecifiká sprevádzania v KIP

·       Symbol – vymedzenie, úloha v KIP, spôsob práce s ním

·       Symbolický význam motívov v KIP

·       Symbol – znak – metafora

·       Narácia v KIP

·       Interpretácia, jej forma, podmienky, forma interpretácie vo vzťahu k imaginácii v KIP

Postup pri ukončovaní kolokviálnou prácou a následnou obhajobou v rámci SSKIP:

1.     Pokiaľ ašpirujete na jarný / jesenný termín obhajoby (o presnom termíne budete ešte informovaní), treba prejaviť svoj záujem u PhDr. Lýgie Bátovskej (+421 907984876, lygia.batovska@gmail.com) do 31.3 / 30.9. kalendárneho roka ako aj prihlásiť sa na skúšku do SIVP so zaplatením poplatku (účet SIVP SK 340200 0000 0029 3184 9458 vo výške 100 €) a tiež na účet SSKIP (SK 583100 0000 004000 852308 zaplatiť 70 €)

2.     Kolokviálnu prácu (v rozsahu 25 – 30 strán) je treba odovzdať do 31.3 / 30.9. kalendárneho roka 4 vytlačených exemplároch PhDr. Lýgii Bátovskej. Táto bude distribuovať prácu trom členom skúšobnej komisie za SSKIP (PhDr. Jaromíra Jánošková, Mgr. Ševčíková, PhDr. Lýgia Bátovská) a jednému členovi komisie určenému SIVP, nakoľko sa kolokvium bude konať zároveň so záverečnou skúškou SIVP. Ruší sa týmto hľadanie si oponenta kolokviálnej práce.

3.     požiadavky SIVP na pripustenie ku skúške

Odovzdať PhDr. Jaromíre Jánoškovej po osobnom dohovore spolu s indexom:

·       „malé kazuistiky“, ktoré obsahujú:

o   10 vstupných pohovorov

o   10 indikácii pre psychoterapiu

o   5 plánov terapie

o   5 interview

Skúška samotná (otázky zo spoločnej teórie) ostávajú rovnaké. Viac na  

www.psychoterapeuti.org

4.      Ak by ste chceli vypracovanie kolokviálnej práce konzultovať ešte pred odovzdaním, môžete tak urobiť formou supervízie u Vami vybraného ktoréhokoľvek docenta KIP (či viacerých)

5.     Titulný list kazuistiky musí obsahovať tieto údaje: v hlavičke je Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, pod ním Bratislava. V strede listu je Kazuistika psychoterapeuticky liečeného pacienta k záverečnej skúške, pod tým názov kazuistiky. Vľavo dole miesto a dátum kedy bola kazuistika odoslaná na adresu svojho inštitútu. Vpravo dole je plné meno účastníka, názov súčasného pracoviska a názov svojho inštitútu. Strany musia byť očíslované a materiál zopnutý. Je potrebné priložiť informovaný súhlas pacienta so spracovaním kazuistiky.